Duurzame VvE 

Duurzaam vastgoedbeheer is onze doel

Verduurzaming staat hoog op de agenda bij overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s én particulieren. Wet- en regelgeving stimuleert en ondersteunt duurzaam vastgoed. Dat is een behoorlijk pittige opgave. Het vraagt van u als VvE een investering in duurzame maatregelen, maar het levert op termijn ook een kostenbesparing op. Dit is een nieuwe visie op vastgoedonderhoud. Schuurman Bouwadvies heeft alle kennis in huis om de verbetermogelijkheden en het besparingspotentieel van uw complex in kaart te brengen, een duurzaam maatregelenpakket samen te stellen en dit binnen de gestelde kaders uit te voeren.

 

Verduurzaming: hoe pakken wij dat aan?

Schuurman Bouwadvies heeft een integrale aanpak voor de verduurzamingsopgave. Wanneer we in een vroeg stadium meedenken bij de vorming van visie en doelstellingen van uw vastgoed is onze toegevoegde waarde maximaal. Op die manier maakt u de juiste keuzes qua duurzaamheid. Wanneer de VvE besluit met verduurzaming aan de slag te gaan, werkt Schuurman Bouwadvies de besparingsmogelijkheden en bijbehorende maatregelen verder uit in een technische analyse en een bijbehorende kostenraming. We nemen collectieve oplossingen mee wanneer dat kan. Deze gegevens verwerken wij in uw MJOP, wat daarmee een DMJOP wordt. Aansluitend kunnen wij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden begeleiden. Naast toezicht op het werk bestaat onze dienstverlening ook uit projectadministratie en afhandeling van meer- of minderwerk.

 

Een duurzaamheidsaanpak loont

De voordelen van verduurzamingsmaatregelen vertalen zich vooral in de besparing die daarmee wordt gerealiseerd. U voldoet altijd aan de geldende wet- en regelgeving en wij adviseren u over mogelijke subsidies. Met onze aanpak bieden we inzicht in de exploitatievoordelen voor bewoners en voor de VvE. Daarnaast brengt het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen een waardevermeerdering van uw vastgoed met zich mee en garandeert bovendien een toekomstbestendig wooncomfort.

Subsidiemogelijkheden voor duurzame VvE’s

Wanneer uw VvE besluit tot verduurzaming, levert dat op termijn een waardevermeerdering, een lagere energierekening én minder onderhoudskosten op. Natuurlijk vraagt dit proces in eerste instantie om een investering. Omdat verduurzaming wordt ondersteund door de overheid, zijn er verschillende subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen beschikbaar, ook voor de VvE. Daarmee wordt het aantrekkelijker en eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

 VvE’s kunnen niet alleen voor het uitvoeren van de CO2-reducerende maatregelen subsidie aanvragen, maar ook voor het laten uitvoeren van een deskundig energieadvies. Dit advies op maat kan worden gesubsidieerd in combinatie met een groen MJOP en/of procesbegeleiding. Voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat het energieadvies is opgesteld door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02. Schuurman Bouwadvies werkt samen met één van deze gecertificeerde energieprestatieadviseurs en deze voldoet aan alle eisen en voorschriften die de RvO aan een adviesbureau stelt. 
 


Hoe financiert u de verduurzaming van uw VvE?

Duurzaam vastgoed wordt door de Nederlandse overheid door wet- en regelgeving gestimuleerd en ondersteund. De bebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn. Ook de VvE moet dus aan de slag met een verduurzamingsaanpak. Natuurlijk hebben energiebesparende maatregelen en een duurzame energievoorziening uiteindelijk een positief effect op de kosten. Energielasten gaan omlaag en het wooncomfort wordt verbeterd, maar deze maatregelen moeten vooraf door de VvE worden gefinancierd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor VvE’s om rijkssubsidies aan te vragen via de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Ook is de Energie Bespaarlening door het Nationaal Energiebespaarfonds ontwikkeld om VvE’s te ondersteunen bij de financiering van diverse energiebesparende en duurzame maatregelen.
 

Met de Energie Bespaarlening kan uw VvE direct aan de slag

Goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties voor verwarming en warm water en het gebruik van duurzame energiebronnen vermindert de CO2-uitstoot. Wanneer uw VvE duurzame stappen wil zetten, begeleidt Schuurman Bouwadvies uw VvE naar een groen MJOP waarin duurzame  maatregelen op een effectieve manier worden geïntegreerd in de MJOP. De geplande onderhoudsmomenten worden benut door tegelijk duurzame maatregelen te nemen. Dit soort energiebesparende maatregelen kunt u financieren met de Energie Bespaarlening voor VvE’s. Meerwerk dat aan deze duurzame maatregelen verbonden is, mag ook worden meegefinancierd. 

 Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen.